Publicador de continguts

Pla d’infància i adolescència de Palma

Imagen_/documents/39028/2731165/Banner+Palma+Ciutat+amiga+de+la+inf%C3%A0ncia-+juny+2021.jpg/501e8ecb-c941-4a44-7125-fa473433a240?t=1632388438494

El Pla municipal d'infància i adolescència 2023-2027 fou aprovat el 26 d’octubre de 2023 pel Ple municipal. Es va dissenyar amb la participació de totes les àrees municipals, així com amb les aportacions d’entitats socials i associacions sense ànim de lucre i, sobretot, amb les aportacions del Consell per a la Participació Infantil Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència. En el seu disseny s’ha tingut en compte el Diagnòstic 2023 i l’avaluació de l’anterior Pla d’infància i adolescència 2018-22. 

Al Pla s'han definit objectius per a garantir el compliment dels drets de la infància i l'adolescència i de les seves famílies, com també el seu benestar. La seva finalitat és establir les necessitats i donar-hi resposta, com també definir els principis generals i específics d'actuació que han d’inspirar els programes dirigits a la població infantil i adolescent, i a les seves famílies. 

Aquest Pla va dirigit a tota la població infantil i adolescent resident al municipi de Palma, encara que els principals beneficiaris en són els nins, les nines i els adolescents. Aquests formen part d'una comunitat, creixen en família i es desenvolupen en diferents entorns, per la qual cosa totes les persones implicades en els diferents contexts han de ser també beneficiàries directes d'aquest Pla: pares, mares, tutors, tutores, professionals d'institucions, associacions, entitats i ONGs sense ànim de lucre que desenvolupin la seva activitat en l'atenció a la infància i l'adolescència del municipi de Palma.