Relació trimestral de contractes menors del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat (art. 63 LCSP)

Relació trimestral de contractes menors del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat (art. 63 LCSP)

Relació trimestral de contractes menors que es publica segons l'establert a l'art. 63 de la Llei 9 /2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Data darrera modificació: 28 de març de 2023