Informació comptable i pressupostària

Informació comptable i pressupostària

A continuació, a cada un dels enllaços es trobarà la següent informació, tenint en compte el període en què ens trobam i les obligacions de publicitat d'acord amb aquest període. D'aquesta manera, es poden consultar a continuació els pressuposts de l'Ajuntament i els organismes autònoms, el seu grau d'execució, els comptes anuals, els informes de la intervenció pertinents, indicadors pressupostaris, financers i patrimonials, informació sobre l'estabilitat pressupostària, les alegacions formulades als pressuposts municipals, etc.