Descàrrega d'impresos

Descàrrega d'impresos

Impresos més freqüents d'ús públic

 

Atès que les noves versions dels navegadors no accepten complements ni funcions d'Adobe, es recomana que per a emplenar les sol·licituds primer descarregueu o guardeu el fitxer al vostre ordinador.

 

Fes clic amb el botó dret damunt el document seleccionat i triau "Guardar enlace como...".

Sol·licituds generals:

Sol·licitud general exposició breu

Sol·licitud general exposició llarga

Full d'autorització de persones físiques

Documents

Sol·licitud d'ocupació als espais públics per motius diversos Full de reclamació o denúncia OMIC Convocatòria per a autorització d'actuacions de bandes de música 2019 Imprès aportació dades bancaries per a transferències Tresoreria Autorització AEAT Sol·licitud d'ajornament / fraccionament de deutes per a obligats tributaris en situació d'atur Sol·licitud de pagament fraccionat de la taxa de residus sòlids urbans (TRSU) Sol·licitud de reducció de la quota de la taxa per serveis residus sòlids urbans (TRSU) Sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre béns immobles per a famílies nombroses Sol·licitud inscripció al sistema especial de pagament Atorgament de la representació Departament Tributari Sol·licitud informe d'arrelament social Sol·licitud del distintiu 'no s'admet publicitat' Sol·licitud de llicència per efectuar publicitat dinàmica Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública per extensió d'activitat Sol·licitud de llicència de filmació i fotografia Sol·licitud per a la transmissió de llicència de taxi a familiars (cessió 'intervivos') Sol·licitud per a la transmissió de llicència de taxi a no familiars (cessió 'intervivos' amb traspàs) Sol·licitud per a la transmissió 'mortis causa' de llicència de taxi Sol·licitud d'identificació de conductor d'un expedient per denúncia de trànsit Sol·licitud resident ORA i/o ACIRE Sol·licitud targeta municipal de càrrega i descàrrega (MG01, MG02, MG03 i MG04) Full de dades sobre llicència de gual(LLG), Declaració responsable de sol·lic. de (LLG) vinculat a un únic habitatge, Decla.responsable de sol·lic. de (LLG) vinculat a una activitat i Full informatiu per a la sol·lic. de gual MG05 Model canvi titularitat gual Sol·licitud de Declaració utilitat publicomunicipal UPM RMEC_ Sol·licitud Nova Inscripció 2024.pdf RMEC_ Sol·licitud Renovació 2024.pdf Full d'inscripció padronal (Document que es pot complimentar a l'ordinador) Guia informativa per a la inscripció al Padró Municipal Full informatiu sobre l'empadronament a Palma Declaració de canvi de domicili (Document que es pot complimentar a l'ordinador) Imprès d'autorització del titular de l'habitatge Declaració responsable del progenitor amb resolució judicial de guarda i custòdia en exclusiva Declaració responsable del progenitor sense resolució judicial de guarda i custòdia Autorització en cas de representació Sol·licitud de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Sol·licitud de la targeta d'aparcament per a vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda Sol·licitud de llicència d'obra Sol·licitud de declaració de ruïna Full informatiu sobre certificats urbanístics IEE_Sol·licitud d'acreditació de rehabilitació integral d'edificis Sol·licitud de presentació de l'IEE Cartell d'informació pública Documentació complementària obra en sòl rústic Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge del Ministeri de Foment Comunicació prèvia per a la realització d'obres Autorització consulta AEAT, Seguretat Social, poders i administradors Declaració responsable model 1 Gestió Urbanística Declaració responsable model 2 Gestió Urbanística (A22) Denúncia d'activitats Acreditació davant la Gerència d'Urbanisme (CT) Canvi de titular d'una activitat amb títol habilitant (ST) Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant (amb declaració responsable) (A15) Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant (A14) Comunicació prèvia de canvi de titular Nota informativa sol·licitud certificat zona apta ETH.pdf Instruccions per complimentar imprès plusvàlua Imprès declaració liquidació plusvàlua Sol·licitud d'inscripció al sistema especial de pagament Apoderament APUD ACTA amb compareixença presencial (A00, A01, A02) Full informatiu, full indicatiu accés i declaració responsable gual VINCULAT A UNA ACTIVITAT Cartell d'informació pública

Data darrera modificació: 11 de juny de 2024