Dret d'accés a la informació

Dret d'accés a la informació

Banner Portal Transparència - nou -
Botó Dret Accés Informació - Indicadors

S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que tingui l'Ajuntament de Palma i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Es recorda que gran part de la informació accessible està ja publicada al web. Per això es convida a visitar-la i assegurar-se que la informació que se cerca no es troba disponible.

No es tramiten com a sol·licituds de dret d'accés a la informació les consultes sobre el funcionament habitual de l'organisme, o sobre tràmits, queixes i suggeriments. Tampoc es regeixen pel procediment de dret d'accés a la informació les sol·licituds realitzades per les persones que tenen la condició d'interessades en un procediment administratiu en curs respecte dels documents que l'integren. A més, es regeixen per la seva normativa específica les matèries que tenen previst un règim jurídic específic d'accés a la informació.

Per a exercir el dret d'accés establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es poden utilitzar les següents vies:

Per escrit: podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Ajuntament de Palma.

Només cal que descarregueu el formulari següent i el presenteu emplenat Logo pdf

Telemàticament: podeu fer la sol·licitud d'accés a través de l'enllaç següent:

.

* Seguiment de les sol·licituds de dret d'accés a la informació

Per a fer el seguiment de l'expedient associat a la vostra sol·licitud es donarà un codi de seguiment, si ha indicat adreça de correu electrònic. Una vegada registrada la sol·licitud se us comunicarà el número de la vostra DMS-Dret d'accés a la informació perquè en pugueu fer el seguiment a través del 010 o del web de l'Ajuntament.

* Publicació de resolucions denegatòries de l'Ajuntament en matèria de dret d'accés a la informació i informació estadística relativa a sol·licituds de dret d'accés rebudes, resoltes i desestimades.

* Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés (una vegada exercit)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i prèvia a la impugnació en via contenciosa administrativa.

Condicions i procediment per a reclamar

Data darrera modificació: 26 de juny de 2024